Аудиторний фонд

Стан матеріально-технічної бази коледжу дає можливість забезпечувати підготовку фахівців за заявленою спеціальністю.

Коледж знаходиться на території площею 4,23 га, з яких 1,6 га припадає на Дендропарк «Студентський».

Коледж має три навчальні корпуси (А, Б, В) загальної навчальної площі 12428,73 м2, в які входять два спортивні зали та актовий зал, бібліотека, читальний зал та майстерні.

Навчальний корпус А має площу 5937,9 м2, навчальний корпус Б - 4130,43 м2, виробничо-лабораторний корпус В - 2360,4 м2.

У коледжі функціонує 32 кабінету і 24 лабораторії з належним обладнанням, навчально-методичною та довідковою літературою. У відповідності з навчальним планом забезпеченість кабінетами, лабораторіями, майстернями становить 100%. У навчальному закладі діють навчально-тренажерний центр та навчально-комп'ютерний комплекс, який підключений до глобальної мережі Інтернет.

Технічне оснащення навчального процесу відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Лабораторні та практичні заняття проводяться за навчальними планами і програмами.

Загальний бібліотечний фонд становить 88477 примірників наукової, технічної, художньої літератури, періодичних видань, словників і довідкової літератури.

Забезпеченість навчального процесу обчислювальною технікою становить: персональних комп'ютерів - 133, з них навчальних - 133, ксероксів - 5, принтерів - 17 сканерів - 2, кінопроекторів - 5, магнітофонів -5, музичних центрів - 2, телевізорів – 10, мультимедійних систем - 3.

У коледжі проводиться робота з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

У всіх лабораторіях і кабінетах коледжу оформлені стенди, ведуться журнали з охорони праці.

Пожежні щити на територіях коледжу укомплектовані необхідним інвентарем, розроблено план евакуації з приміщень.

Санітарний стан у приміщеннях навчальних корпусів і територія коледжу відповідає санітарно - технічним нормативам.

Навчально-матеріальна база коледжу постійно оновлюється новим обладнанням та навчальними посібниками.

У коледжі всі комп'ютерні класи оснащені сучасною комп'ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет.

Коледж має потужну спортивну базу: два спортивних зали, спортивний майданчик, використовуваних у відповідності з планом на 100%.

У коледжі працює буфет і медпункт.

Студенти забезпечені двома гуртожитками на 450 місць.

У складі навчального закладу три відділення, 12 циклових комісій. Станом на 01.01.2018р. Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 10. Кожна з спеціальностей ліцензована і акредитована в установленому порядку.