Екологія

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Прикладна екологія"

1. Геологія з основами геоморфології

Геологія з основами геоморфології - робоча програма

Геологія з основами геоморфології - Семінар

Геологія з основами геоморфології - Практичні роботи

Геологія з основами геоморфології - План-конспект
Геологія з основами геоморфології - Самостійна робота

2. Екологічна геохімія

Екологічна геохімія - РП

Екологічна геохімія - ПР

3. Кліматологія і метеорологія

Кліматологія і метеорологія - РП
Кліматологія і метеорологія - Семінар
Кліматологія і метеорологія - Практичні роботи
Кліматологія і метеорологія - Самостійна робота
Кліматологія і метеорологія - Залік
Кліматологія і метеорологія - ККР

4. Екологічний моніторинг

Підручник Моніторинг Боголюбова

Екологічний моніторинг - РП
Екологічний моніторинг - Практичні роботи
Екологічний моніторинг - Семінар
Екологічний моніторинг - Самостійна робота
Екологічний моніторинг - Залік
Екологічний моніторинг - ККР

5. Грунтознавство

Грунтознавство - РП
Грунтознавство - Лабораторні роботи
Грунтознавство - Семінар
Грунтознавство - СРС
Грунтознавство - Іспит
Грунтознавство - ККР

6.Охрана праці в галузі
Охорона праці в галузі - РП
Охорона праці в галузі - Практичні роботи

7. Екологія людини

Екологія людини - РП
Екологія людини - Лекції

8. Екологічне право

Законодавство

Навчальний посібник

9. Вступ до спеціальності Екологія

ПРОГРАМА навчальної дисципліни Вступ до спеціальності 101Екологія

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Вступ до спеціальності Екологія

Посадова інструкція техніка-еколога

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ з навчальної дисципліни:ПП.20  ВСТУП ДО СПЕЦАЛЬНОСТІ "Екологія"

Особливості підготовки професійного еколога

РЕКТОРСЬКИЙ ЗРІЗ ЗНАНЬ з навчальної дисципліни:ПП.20  ВСТУП ДО СПЕЦАЛЬНОСТІ Екологія

ТЕМА 1 Взаємодія суспільства та природи. Розвиток природоохоронної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ з навчальної дисципліни:ПП.20  ВСТУП ДО СПЕЦАЛЬНОСТІ Екологія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни: ПП.20  ВСТУП ДО СПЕЦАЛЬНОСТІ Екологія

Система екологічної освіти в Україні

10. Раціональне природокористування

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Конспект лекцій з дисципліни Екологія

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (повітряне середовище)Конспект лекцій з дисципліни Екологія

ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД:СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Конспект лекцій з дисципліни Екологія

11. Загальна єкологія

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ з дисципліни: «Загальна екологія» для студентів 101 Екологія ІІ  курсу навчання тема «Аутекологія»

БІОТИЧНІ ФАКТОРИ – ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЖИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ

СЕМІНАРСЬКА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ 101 ЕКОЛОГІЯ НА ТЕМУ: «ДЕМЕКОЛОГІЯ»

Е к о л о г і ч н і   з а к о н и

ПАКЕТ БІЛЕТІВ ДО ІСПИТУ по спеціальності Екологія

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Загальна екологія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ з навчальної дисципліни: МПН.07  ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

СЕМІНАРСЬКА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ 101  ЕКОЛОГІЯ НА ТЕМУ: «СИНЕКОЛОГІЯ»

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 1 з дисципліни «Загальна екологія»

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ. ПРОГРАМА навчальної дисципліни

12. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ПРОГРАМА навчальної дисципліни ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Спеціальності 5. 04010602 Прикладна екологія

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНі БІЛЕТИ

Задачі до екзамену

Орієнтовний тематичний план з тем, які винесені на семінарські  заняття з дисципліни Економіка природокористування за спеціальністю  5.04010602 Прикладна екологія

Методичні вказівки та плани до семінарських занять з навчальної дисципліни:ЕКОНОМІКА ПРИРОД

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №1 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №2 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №4 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №5 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №6 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №7 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №8 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення семінарського заняття №9 з дисципліни  Економіка природокористування

Орієнтовний тематичний план з тем, які винесені на практичні заняття з дисципліни Економіка природокористування за спеціальністю  5.04010602 Прикладна екологія

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №1 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №2 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №3 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №4 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №5 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №6 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №7 з дисципліни  Економіка природокористування

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №8 з дисципліни  Економіка природокористування

13. Загальний курс оператора ПК

План заняття з дисципліни «Комп’ютерна техніка і програмування»

Лабораторне заняття №14 з дисципліни «Загальний курс оператора ПК»

Лабораторне заняття №15 з дисципліни «Загальний курс оператора ПК»

Лабораторне заняття №17 з дисципліни «Загальний курс оператора ПК»

Методичне забезпечення контролю знань студентів з навчальної дисципліни:ПП.11  КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розв’язування задач з екології за допомогою ЕТ Microsoft  Excel. Лабораторна робота

Аналіз даних у середовищі табличного процесора MS Excel. План заняття

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА І  ПРОГРАМУВАННЯ"

Питання для самоконтролю з КОЕІ

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА. ПРОГРАМА навчальної дисципліни

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.ПРОГРАМА навчальної дисципліни

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА І  ПРОГРАМУВАННЯ.ПРОГРАМА навчальної дисципліни

14. Історія України

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Історія України. Екологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія України для студентів денної форми навчання спеціальність – 101 Екологія

Пакет комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни: Історія України І курс за спеціальністю 101  Екологія

Семінарське заняття за темою:Утворення і розвиток ранньофеодальної держави - Київська Русь

Семінар за темою: Розвиток України у міжвоєнний період  (1921 – 1938рр.)

Комплекс методичних порад до самостійної роботи з курсу Історії України ( для студентів перших курсів денного відділення)

Комплекс методичних порад до самостійної роботи з курсу Історії України ( для студентів ІІ  курсу денного відділення)

15. Физика

16. Українська мова за професійним спрямуванням

17. Висша математика

18. Фізкультура

19. Іноземна мова за проф спрямуванням екологи ІІІ КУРС