Екопатруль

РОБОТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПАТРУЛЯ –
ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО СТУДЕНТА –
ВНЕСОК КОЖНОГО СТУДЕНТА У ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Вплив науково-технічної революції, яка виступала панівною силою над людством впродовж XX сторіччя, спричинив екологічну кризу, яка сьогодні набула загальнопланетарного масштабу та створює реальну загрозу виживання людства. Науково-технічна революція поглибила наші уявлення про оточуючий світ. Однак, негативним наслідком є той факт, що в результаті НТР сучасна людина стала головною причиною порушення світового балансу. Це призвело до серйозного порушення функціонування всього живого на Землі. Технократичний напрям у діяльності людини призвів до порушення законів розвитку Всесвіту та загрозливій небезпеки екології планети та здоров’я людини.
За останні десятиріччя людство накопичило великий масив негативних явищ, катастрофічний стан навколишнього середовища нині вже істотно визначає здоров’я людей, тривалість їх життя. Забрудненість продуктів харчування, води, якість повітря, зовнішні слабкі техногенні електромагнітні поля та інші фактори суттєво впливають на здоров’я дітей. Криза справді охоплює всі сторони життя людини і насамперед проблему самого існування людини на Землі як частинки Всесвіту. Звідси актуальність проблеми екологічної освіти та екологічного виховання зростаючого покоління.
Екологічна освіта та екологічне виховання студентів відіграє сьогодні важливу роль в Україні. Від успішності здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища в майбутньому.
Екологічна освіта – це свідомий і планомірний розвиток знань про навколишнє середовище на протязі всього життя. Основна її мета: формування уявлень про довкілля, специфіку його внутрішніх відносин, характеру антропогенного впливу, а також принципи гармонійного розвитку людини і природного середовища.
Набагато важливішим є екологічне виховання, яке представляє собою засвоєння людиною особливої екологічної моралі, етики відношення природи і людини.
Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в коледжі, на кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості студентів.
Загальна мета екологічного виховання студентів реалізується через систему завдань:
• формування у студентів розуміння необхідної гармонії людини з природою;
• оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю);
• виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на Землі;
• формування готовності до активної екологічної діяльності та основ глобального екологічного мислення.

Метою діяльності екологічного патруля в коледжі є підвищення рівня екологічної свідомості студентів коледжа, збереження сприятливої екологічної обстановки та охорона біорізноманіття дендропарку «Студентський».

Основним напрямком діяльності екологічного патруля коледжа на території дендропарку «Студентський» є його охорона та збереження сприятливого навколишнього природного середовища, створення умов для стійкого (збалансованого) розвитку, запобігання та застереження нанесенню екологічної шкоди флорі та фауні дендропарку, надання достовірної інформації про його стан, підвищення рівня екологічної свідомості та формування екологічного світогляду студентів шляхом проведення просвітницької та пропагандистської роботи членами екологічного патруля, діяльність по збереженню і відновленню природної і культурної спадщини дендропарку, оздоровленню місця існування, організація суспільного екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства в області природокористування.

Обов’язки та завдання членів екологічного патруля:

  1. Здійснювати патрулювання території дендропарку «Студентський» протягом навчального року з метою виявлення курців в межах парку.
  2. Проводити протягом навчального року тематичні бесіди та роз’яснювальну роботу про формування згубних звичок та їх вплив на здоров’я людей та стан навколишнього середовища в цілому.
  3. Організовувати та проводити «День без тютюнопаління» щомісячно.
  4. Здійснювати патрулювання території дендропарку «Студентський» протягом навчального року під лозунгом «Влучай у смітник» з метою забезпечення на території парку належного санітарного стану, чистоти та порядку утримання території.
  5. Організовувати та проводити тематичні бесіди зі студентами коледжа та його відвідувачами про екологічну проблему щорічного збільшення обсягів побутового сміття та його роль у раціональному природокористуванні.
  6. За підсумками патрулювань складати щомісячні звіти та видавати на їх основі «Екологічний екран», на сторінках якого висвітлювати проблеми дендропарку, сучасні екологічні новини регіону, України та Світу, знайомити студентів коледжа з біорізноманіттям дендропарку «Студентський», вести антирейтинг порушників екологічно сприятливої обстановки.
  7. Сприяти та допомагати озелененню дендропарку, оздоровленню дерев шляхом підвищення аераційних здібностей ґрунтів поблизу кореневої системи дерев, вапнування стовбурів дерев (при необхідності) для боротьби зі шкідливими комахами, встановлення шпаківень та годівниць для птахів та білок, тощо.
  8. Допомагати та організовувати тематичні кураторські години з метою пропагування екологічно-свідомого способу життя.
  9. Допомагати у виготовлені та розміщені інформаційно-охоронних знаків та табличок на території дендропарку "Студентський"; здійснювати роботи щодо охорони, збереження та раціонального використанні парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення.
  10. Здійснювати співпрацю з органами студентського самоврядування коледжа, студентською профспілкою.​​

Керівник екопатруля Березовська Л.В.