Громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАША МЕТА КНТІІС ОНАХТ»,

іменована надалі – Організація, є добровільним громадським об’єднанням випускників, студентів, викладачів, працівників КНТІІС ОНАХТ та інших громадян, яке сприяє розвитку освіти, науки та практичної діяльності у КНТІІС ОНАХТ.

Організація утворена рішенням Установчих зборів засновників від 29.01.2014 р.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

 

Метою Організації є: задоволення та захист законних соціальних, спортивних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів; сприяння координації діяльності та покращення умов навчально-виховного процесу студентів, організації виробничих практик студентів, розвинення матеріально-технічної бази КНТІІС ОНАХТ та його соціальної інфраструктури.

Для реалізації визначеної мети Організація вирішує наступні завдання (напрями діяльності):

 1. Сприяння збереженню кращих традицій КНТІІС ОНАХТ та ОНАХТ

 2. Сприяння соціальному і культурному розвитку, організації відпочинку та  оздоровлення членів Організації

 3. Сприяння розвитку різноманітних нетрадиційних форм і методів освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва, благодійної діяльності

 4. Сприяння в розробці та реалізації регіональних та міжрегіональних програм, що спрямовані на відродження регіональної промисловості, науки, освіти, культури, екологічного балансу та пропаганду здорового способу життя

 5. Сприяння впровадженню розробок викладачів та студентів КНТІІС ОНАХТ, сприяння виробництву, поширенню і широкому тиражуванню винаходів, ноу-хау, нових високоефективних машин, апаратів, препаратів, технологій, способів контролю і керування

 6. Об'єднання зусиль трудових колективів, в яких працюють члени Організації, для сприяння вирішенню науково-технічних і виробничих задач на принципах програмно-цільового підходу

 7. Сприяння в одержанні якісної професійної освіти різних рівнів, сприяння в підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців

 8. Проведення координаційних нарад, конференцій, симпозіумів, колоквіумів, семінарів та професійних конкурсів

 9. Сприяння в організації навчально-виховного процесу, розвитку матеріально-технічної бази КНТІІС ОНАХТ та його соціальної інфраструктури

 10. Захист  авторських, майнових та інших  прав членів Організації перед органами державної влади, місцевого самоврядування, у судових та правоохоронних органах. Сприяння в справедливій реалізації цих прав

 11. Здійснення підтримки членів Організації в укріпленні взаємозв’язку з комерційними і некомерційними організаціями України

 12. Збір коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, грантів, дарувань чи добровільних пожертвувань вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів. Отримання організаційних внесків за проведення нарад, конференцій, симпозіумів, колоквіумів, семінарів, круглих столів та професійних конкурсів, з метою виконання своїх статутних цілей.

 13. Співробітництво з об'єднаннями громадян України та інших країн.

Індивідуальними членами  Організації   можуть бути  громадяни України віком від 18 років, громадяни  інших держав, особи без громадянства, не обмежені судом у діяльності, які є студентами будь-якої форми навчання та випускниками КНТІІС ОНАХТ або ОНАХТ, їх батьки та працівники КНТІІС ОНАХТ, а також інші   фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що визнають Статут Організації та беруть участь у її роботі та сприяють реалізації її мети та завдань.

Організація існує на принципах фіксованого членства без обмежень чисельного складу. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав та свобод для надання державою яких-небудь пільг і переваг.

Члени Організації мають наступні права:

 1. Обирати і бути обраними в керівні органи Організації. Брати участь у її керівництві в порядку, передбаченому дійсним Статутом.
 2. Вносити на розгляд керівних органів пропозиції за сферою діяльності Організації.
 3. Безкоштовно користуватися нормативно-технічною, технологічною й іншою документацією й інформацією, у тому числі інтелектуальною власністю Організації та її членів.
 4. Реалізовувати цільові програми, плани і рішення Зборів Організації, організовувати виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, пошукових, експериментальних, технологічних, виробничих та інших видів робіт, фінансованих з фондів Організації чи інших джерел, з компенсацією витрат на їх виконання.
 5. Використовувати кошти Організації на пільгових договірних умовах, які не суперечать її меті та завданням, а також чинному законодавству України.
 6. На пільгових умовах та безкоштовно брати участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, ярмарках, виставках та інших заходах, що проводяться Організацією.
 7. Одержувати матеріальну чи іншу безоплатну допомогу з боку Організації за рішенням її керівних органів.

 

 

Зразки заяви 

 Голові ГО «Наша Мета КНТІІС ОНАХТ»

                                                                        Сагдєєвій О. А.

                                                                        _____________________

                                                                           (від П. І. Б.)

                                                                  

                                                                           ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени Громадської організації «Наша Мета КНТІІС ОНАХТ».

Зобов’язуюся брати участь у роботі організації для виконання її статутних цілей та завдань.

 

                   Дата                                              Підпис                         /Прізвище, ініціали/  

 

Голові ГО «Наша Мета КНТІІС ОНАХТ»

                                                                      Сагдєєвій О. А.

                                                                       _____________________

                                                                           (від П. І. Б.)

                                                                  

                                                                           ЗАЯВА

Прошу прийняти благодійний внесок в розмірі 10 грн (десяти гривень) на розвиток 

Громадської організації «Наша Мета КНТІІС ОНАХТ» (або на інші зазначені цілі).

 

                   Дата                                              Підпис                         /Прізвище, ініціали/