Положення

1.Положення про КНТІІС ОНТУ

2. Положення про уповноважену особу         
3. Положення про Раду студентського самоврядування
4. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін
5.Положення про підрозділ охорони праці
6. Положення про тендерний комітет
7. Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти, які здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

8. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти
9. Положення про методичну раду

10. Положення про порядок реалізації на академічну мобільність учасниками освітнього процесу
11. Положення про навчально - методичний кабінет забезпечення якості освіти

12. Положення про зміст та структуру індивідуального плану роботи викладача
13. Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам освіти
14. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб та надання їм академічної відпустки
15. Положення про циклову комісію
16. Положення про організацію навчально-виробничої практики
17. Положення про інформаційно - аналітичний центр профорієнтаційної роботи
18. Положення про організацію інклюзивного навчання
19. Положення про класного керівника
20. Положення про психологічну службу
21. Положення про підрозділ щодо сприяння в працевлаштуванні здобувачів освіти і випускників
22 Положення про норми часу для планування й обсягу навчальної роботи з керівсицтвом навчальної і виробничої практиками студентів та переліку основних видів практичного навчання для педпрацівників
23. Положення про школу педагогічної майстерності
24. Положення про раду роботодавців
25. Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти у дистанційному режимі
26. Положення про силабус навчальної дисципліни
27. Положення про академічну доброчесність
28. Положення про організацію проведення практичної підготовки здобувачів освіти
29. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
30. Положення про організацію освітнього процесу
31. Положення про рейтингову систему оцінювання дільності педагогічних працівників
32. Положення про Апеляційну комісію ФКНТІІС ОНТУ
33. Положення про підвищення кваліфікації та стажування пед.працівників
34. Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів фахового молодшого бакалавра
35. Положення про індивідуальний план здобувача освіти
36. Положення про робочу програму навчальної дисципліни та навчальних практик
37. Положення про порядок розробки, затвердження,періодичний перегляд та закриття ОП
38. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату
39. Положення систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти

40. Положення про проведення підсумкового семестровго контролю в дистанційному режимі

41. Положення про критерії оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти
42. Положення про визнання перезарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної, нефоральної та інформальної освіти
43. Положення про систему зворотнього зв'язку зі стейкхолдерами
44. Положення про педагогічну раду
45. Положення про репозитарій (електронний архів)
46. Положення про організацію роботи відділеннь
47. Положення про атестацію здобувачів освіти
48. Положення про атестацію педагогічних працівників
49. Положення про робочі групи та групи забезпечення
50. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку дипломів
51. Положення про екзаменаційну комісію
52. Положення про бібліотеку
53. Положення про систему професійного розвитку науково - педагогічних  та педагогічних працівників
54. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб на навчанні за кошти державного бюджету
55. Положення про порядок призначення та виплати стипендії студентам
56. Положення про індивідуальний графік навчання студентів
57. Положення про стратегію розвитку кадрового потенціалу

58. Положення про порядок проведення опитувань здобувачів освіти, випускників, педагогічних працівників, роботодавців стосовно якості
59. Положення про курсові роботи та проєкти
60. Положення про навчальну лабораторію Віртуальна турагенція відділення Інфрастуркутури

61. Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків

62. Положення про порядок морального та матеріального заохочення працівників

63. Положення про комісію із заохочення та нагородження працівників

64. Положення про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу

Акт санітарної готовності

Акт технічного обстеження захисних споруд цивільного захисту

Графік проведення атестації

ПЛАН підвищення кваліфікації викладачів
Інструкція ФКНТІІС ОНТУ
План Проведення засідань атестаційної комісії